Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Χρηστών

2013-03-02 20:41

 

Προοίμιο
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ' εξής "χρήστες") από τον διαχειριστή του Marmeladies.gr, o οποίος και είναι ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της δικτυακής πύλης Marmeladies.gr, κατά την εγγραφή τους ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.marmeladies.gr. 
Δεδομένης της φύσης και του μη πεπερασμένου όγκου δεδομένων εντός διαδικτυακού περιβάλλοντος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής δεν υπέχει οιασδήποτε φύσης ευθύνης για τυχόν ζημία που υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Marmeladies.gr ( ) στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.
 
Ψηφοφορίες
Για τη συμμετοχή των χρηστών/επισκεπτών σε ψηφοφορία που διενεργείται από το Marmeladies.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την καταμέτρηση της προτίμησης αυτού σε σχέση με τα αναρτώμενα στον ανωτέρω διαδικτυακό χώρο videos των μελών. 
 
Δεσμοί (Links) προς διάφορους ιστότοπους
Το Marmeladies.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες αυτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Marmeladies.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
 
IP Addresses 
H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του Marmeladies.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του Marmeladies.gr (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. 
Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του Marmeladies.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.
 
Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του Marmeladies.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το Marmeladies.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών. 
Η χρήση των υπηρεσιών του Marmeladies.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.